Witamy visitor możesz log in or create an account

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy nowakobieta.pl (Sklep) prowadzony pod adresem: http://nowakobieta.pl/ jest własnością Ewy Suchoń-Larwa prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Nowa Kobieta Ewa Suchoń-Larwa z siedzibą w Gliwicach przy ul. Granicznej 81/3, 44-105 Gliwice, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 6781372218, REGON 240462507.
 2. Kontakt ze Sklepem można uzyskać telefonicznie pod numerem: +48 660 518 463, korzystając z poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pisemnie na adres: Wydawnictwo Nowa Kobieta Ewa Suchoń-Larwa ul. Graniczna 81/3, 44-105 Gliwice.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: http://nowakobieta.pl/.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przy składaniu Zamówienia.
 3. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów wysyłki, które to koszty zostaną podane najpóźniej w chwili poprzedzającej złożenie Zamówienia.
 5. Sklep zastrzega prawo zmiany cen towarów oraz wycofania towarów z oferty Sklepu bez uprzedzenia; zmiana cen nie dotyczy realizowanych Zamówień.

§ 3.Złożenie zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową: http://nowakobieta.pl/ lub pocztą elektroniczną e-mail.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Sklep zastrzega możliwość czasowego zawieszenia działania Sklepu w celu konserwacji lub aktualizacji danych.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient na podany adres e-mail otrzyma pocztą elektroniczną e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawierające treść złożonego Zamówienia oraz pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy wraz z formularzem odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 4. Sklep zastrzega możliwość telefonicznego potwierdzenia Zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych składającego Zamówienie, w szczególności w wypadku, gdy podane dane nie są kompletne lub w wypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości Zamówienia. W przypadku braku kontaktu ze składającym Zamówienie Sklep zastrzega sobie możliwośćanulowania Zamówienia.
 5. Zmiana lub anulowanie Zamówienia jest możliwe do momentu wysłania towaru, przez kontakt ze Sklepem telefonicznie pod numerem: +48 660 518 463 lub korzystając z poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

§ 4. Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest na adres wskazany w Zamówieniu. Sklep niezwłocznie poinformuje składającego Zamówienie o nieprawidłowo złożonym Zamówieniu, które uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Wysyłka towaru następuje w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu całej ceny towaru wraz kosztami wysyłki zgodnymi ze złożonym Zamówieniem. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem dostawy obowiązującym przy dostawie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Klient jest obciążany zryczałtowanymi kosztami dostawy (wysyłki), które zostaną podane najpóźniej w chwili poprzedzającej złożenie Zamówienia.

§ 5. Płatności

 1. Płatność za zamówiony towar następuje przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu: 84 1050 1298 1000 0091 4940 8099

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni,bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać pocztą elektroniczną e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pisemnie na adres:Wydawnictwo Nowa Kobieta Ewa Suchoń-Larwa ul. Graniczna 81/3, 44-105 Gliwice.
 4. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Sklep nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy (towaru) z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (towaru).

§ 7. Procedura reklamacji

 1. Jeżeli rzecz (towar) ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz (towar) wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz (towar) była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy (towaru) na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy (towaru) z wadą pozostaje do wartości rzeczy (towaru) bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
  2. żądać wymiany rzeczy (towaru) na wolną od wad albo usunięcia wady, a Sklep jest obowiązany wymienić rzecz (towar) wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 2. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy (towar) na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy (towaru) żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy (towaru) do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy (towaru) wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałyby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 3. Reklamacje należy składać telefonicznie pod numerem: +48 660 518 463, korzystając z poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pisemnie na adres: Wydawnictwo Nowa Kobieta Ewa Suchoń-Larwa ul. Graniczna 81/3, 44-105 Gliwice.
 4. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu zgłoszenie reklamacyjne z opisem reklamacji oraz z dowodem nabycia reklamowanej rzeczy (towaru).
 5. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji; jeżeli Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że Sklep uznał żądanie za uzasadnione.

§ 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest – Ewa Suchoń-Larwa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Nowa Kobieta Ewa Suchoń-Larwa z siedzibą w Gliwicach przy ul. Granicznej 81/3, 44-105 Gliwice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 6781372218, REGON 240462507.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta;poza wskazanym przypadkiem dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ich usunięcia. Usunięcie danych jest możliwie po kontakcie z administratorem Sklepu korzystając z poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

§ 9. Zmiana Regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem właściwe jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice. Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (zalacznik_nr1_pouczenie_o_prawie_do_odstapienia_od_umowy.pdf)PDFZałącznik nr 1 - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy669 kB
Pobierz plik (zalacznik_nr2_wzor_formularza_odstapienia_od_umowy.pdf)PDFZałącznik nr 2 - wzór formularza odstąpienia od umowy640 kB