Witamy visitor możesz log in or create an account

Przystępując do korzystania z serwisu Wydawnictwa NowaKobieta.pl użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin serwisu NowaKobieta.pl określa jednoznacznie wzajemne prawa i obowiązki użytkowników i wydawcy serwisu www.NowaKobieta.pl. Regulamin serwisu NowaKobieta.pl dostępny jest w zakładce „Regulamin serwisu".

Domena NowaKobieta.pl jest wyłączną domeną Wydawnictwa Nowa Kobieta.

Zastrzeżone są wszelkie prawa do zawartości serwisu NowaKobieta.pl. Zastrzeżenie praw obejmuje całą zawartość strony – logo, elementy tekstowe i graficzne, projekt i układ wszystkich stron serwisu NowaKobieta.pl. Korzystanie z treści serwisu nie oznacza dla Użytkownika nabycia do nich jakichkolwiek praw.

Zabronione: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści serwisu bez zgody właściciela serwisu NowaKobieta.pl, wyrażonej na piśmie. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Wszystkie Artykuły i treści posiadające znamiona instrukcji czy porad, zawarte w serwisie wyrażają jedynie opinię i obserwacje ich autorów, a za ich wykorzystanie przez użytkowników wydawca serwisu NowaKobieta.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Serwis NowaKobieta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji zamieszczonych w serwisie, jak również za komentarze i opinie nadesłane przez użytkowników.

Wydawca serwisu NowaKobieta.pl dokłada wszelkich starań, aby wśród reklamodawców i partnerów serwisu były firmy wiarygodne a ich działalność zgodna z wewnętrzną polityką Wydawnictwa Nowa Kobieta, jednak nie może w żadnym zakresie odpowiadać za ich czyny i ponosić odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania.

Wszelkie porady i artykuły zawarte w serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i z należytą starannością. Właściciel serwisu NowaKobieta.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub nieaktualne informacje zawarte w serwisie, jak również za treść i formę zamieszczonych ogłoszeń i reklam oraz wszelkie treści tworzone przez użytkowników serwisu.

Dla wybranych usług lub funkcjonalności udostępnianych przez serwis NowaKobieta.pl mogą zostać opublikowane dodatkowe regulaminy.

Wydawca serwisu NowaKobieta.pl Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.


ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Serwis Wydawnictwa NowaKobieta.pl został nieodpłatnie udostępniony użytkownikom Internetu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu jest nieograniczone czasowo i dobrowolne.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności bądź usług może wymagać od użytkownika podania wymaganych danych w celu zarejestrowania się i możliwości późniejszego zalogowania się.

Rejestracja Użytkownika obejmuje:

 • zaakceptowanie warunków Regulaminu serwisu,
 • prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,
 • potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę w celu weryfikacji

Po zarejestrowaniu się i prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności serwisu.

Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

Zabrania się użytkownikom publikowania treści sprzecznych z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:

 • zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe lub wulgarne,
 • zawierające pornografię oraz treści obsceniczne,
 • zawierające jakiekolwiek treści rasistowskie,
 • naruszające prawo do prywatności,
 • zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody ich autora,
 • promujące lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególności hackerstwa lub crackingu,
 • zawierające oprogramowanie lub treści zawierające wirusy, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy,
 • treści powszechnie uznane jako SPAM,
 • zawierające reklamy towarów lub usług bądź komercyjnych serwisów internetowych, producentów, firm lub przedsiębiorstw.

Użytkownik przesyłający dzieła do opublikowania w serwisie NowaKobieta.pl oświadcza, że:

 • posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa licencyjne i autorskie do wszystkich przesyłanych materiałów(dzieł) w tym do tekstów i zdjęć,
 • przesłane dzieło jest dziełem oryginalnym,
 • przesłane przez Użytkownika materiały(dzieła) są wolne od wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich,
 • upoważnia wydawcę serwisu NowaKobieta.pl do dokonywania zmian w nadsyłanych materiałach poprzez: dokonywanie adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych,
 • przenosi nieodpłatnie na Wydawcę serwisu NowaKobieta.pl wszelkie prawa do wykorzystania przesłanych utworów (prawa autorskie i wydawnicze),
 • dzieła przesłane przez Użytkownika do redakcji serwisu NowaKobieta.pl nie są i nie były wcześniej publikowane w całości ani we fragmentach w innych serwisach lub czasopismach,
 • utwór nie jest i nie był przekazany do publikacji w innym wydawnictwie czy serwisie internetowym.

Nadesłanie artykułu do redakcji serwisu NowaKobieta.pl uważa się za jednoznaczne z oświadczeniem autora, że warunki zamieszczone w pkt. 7 i 8 zostały spełnione.

W sytuacji niezgodności oświadczeń wymienionych w pkt. 7 i 8 ze stanem faktycznym i/lub prawnym Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich.

Wydawca serwisu NowaKobieta.pl zastrzega sobie prawo do usuwania, edytowania lub niepublikowania przesłanych przez użytkowników treści bez podania przyczyny.

Materiałów nie zamówionych redakcja serwisu NowaKobieta.pl nie zwraca.

Wydawca serwisu NowaKobieta.pl zastrzega sobie prawo do:

 • czasowego zawieszenia działania serwisu, mającego na celu przeprowadzanie jego konserwacji, dodawania usług lub z innej przyczyny, bez wcześniejszego informowania użytkowników o tym fakcie,
 • wprowadzania zmian w zakresie funkcjonalności serwisu, usuwania bądź dodawania nowych usług w każdym czasie i każdym zakresie,
 • trwałego wyłączenia serwisu bez archiwizowania treści zamieszczonych przez użytkowników.

Właściciel serwisu NowaKobieta.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • treści przekazywane i publikowane na łamach portalu przez Użytkowników oraz za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność,
 • autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub udostępnianych innym Użytkownikom, ze względu na brak możliwości ich zweryfikowania co do zgodności ze stanem rzeczywistym,
 • nieautoryzowane wykorzystanie umieszczonych w portalu utworów przez osoby trzecie,
 • jakiekolwiek szkody, mogące wyniknąć z nieprawidłowego funkcjonowania serwisu, jego czasowej niedostępności lub trwałego wyłączenia,
 • jakiekolwiek szkody, wynikłe wskutek wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
 • naruszenia w jakikolwiek sposób przez Użytkowników majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, związanych z rozwojem serwisu, rozwojem technologii bądź zmianami ustawowymi lub prawnymi.